Saturday, February 10, 2024

Abu'l-Atahiya in Korandje

A friend in Tabelbala just posted a translation of some lines from Abu'l-Atahiya into Korandje. Given the general unreliability of Facebook, I think this deserves to be recorded elsewhere, and re-translated into English:
آغَمْفْ بَا قُوُخْ * نَمْڨَآنَا لَكْوَانْكَا
الْكَاسْفْ نِيرْ بَا يَّا نَوْ * نَمْنِينَانَا اَيْصْفَا
مَسْفْكَا اَيْضِيقْ * مْبَاڨُّوكَا نَنْفُونِي
وَلاَّ تَمْزْڨِيدَافْ بَايَعْزَرْ * آطَّرَّف بَيْكاَ
نَمْتْيُوَ آكَا الْقُرْءَانْ * اْمْبَا سَّنَّدْ السَّراْيَتْكَا
نَمْفَكَّرْ أُغُوڎِي اَدْرِى * نْڎَا الْقُرُونْڎِي اَيفُوتْ
أَبَّغْ السَّاعَاتڎِي اِيفُوتْ نِيكَا * اْمْبَا يْعِيشْ ڨَآ بَيَيْكَا
إِڎْ بَكَّا لَخْبَآڎْ امْبَنْضَا * نَمْطَوْ نْڎَانَا أُورْكُورْكَا
أَيْتَا عَلاَّوْصَايَتَ اَغُوڎِي * آبْتْبَآ نْڎِيسْ عَلْحَالَتْ
ءَاسَعْدْ أُغْ مَّاوَانَا * غَارْ إِڎَ اَمَّوْ أَمْطَاسِي
وَامَّوْ أُغْسْ ءآيْشْفَقْ اْنْڎِيكَا * ءآمَّآ أَبُو الْعَتَاهِيَةْ
aɣəm=fʷ ba-qqux * nə-m-ɣ-ana ləkwan=ka
əlkas=fʷ n-ir ba-yyanəw * nə-m-nin-ana a-yəṣfa
mməs=fʷ=ka a-yḍiq * n-ba-ggʷạ=a-ka nə-n=funi
wəlla taməzgida-fʷ ba-yəʕzər * a-ṭṭəṛṛəf bạ=y=ka
nə-m-tyuw=a-ka lqurʔan * ən-ba-ssənnəd əssaryət=ka
nə-m-fəkkəṛ uɣudzi a-dri * ndza lqṛun=dzi a-yfut
a-bbəɣ əssaʕat-dzi i-yfut=nika * ən-ba-yʕiš gạ bya=y=ka
idz ba-kka ləxbạ=dz ən=bənḍạ * nə-m-ṭəw ndz-ana ur=kʷər=ka
əyta ʕə-n=ləwṣayət a-ɣudzi * a-b-tbạ=ndzi-s ʕə-n=lħalət
a saʕd uɣ mmạw-ana * ɣar idz a-mmə̣w a-m-ṭ=a-si
wə-mmə̣w uɣ=s a-yəšfəq əndzi-ka * a-n=ma abu lʕatahiya
"A dry piece of bread * you eat in a corner,
A glass of cool water * you drink pure,
In a room that's narrow, * in which you sit alone;
Or an isolated mosque, * remote from people,
In which you read the Quran, * leaning on a column
As you remember what is gone * and centuries that have passed -
It's better than those hours that passed for you * living in great houses.
What came after that stuff, * you'd burn for it in a hot fire.
Look, this is my advice, * which shows you your situation;
Happy is he that hears it * what he hears will be enough for him.
Listen to one who pities you, * whose name is Abu'l-Atahiya."

1 comment:

David Marjanović said...

taməzgida

Wow, that must be an old loan (into Berber)!A rare phonological gem...!